در سیستم های مالی دولتی و سنتی دولت ها بر اساس نیاز و به سادگی پول چاپ می کنند.اما بیت کوین اینگونه نیست و پولی چاپ نمی شود وبه صورت محدود وتوسط ماینر ها وکامپیوتر ها در سراسر دنیا استخراج می شود.

ماینینگ یا استخراج چگونه انجام می شود؟

در طول روز مردم زیادی از طریق شبکه برای یکدیگر بیت کوین ارسال می کنند اما زمانی که این ترکنش ها نگهداری نشود هیچ کس نمی تواند تراکنش کند. شبکه بیت کوین تمام تراکنش های یک دوره زمانی معین را جمع آوری می کند و آن را در لیستی به نام بلاک ذخیره می کند.کار ماینر ها ودستگاه های استخراحج کننده تایید این تراکنش هاست ودر ازای آن بیت کوین به عنوان پاداش دریافت می کنند.