پرورش زنبور عسل

يكي از اهميتهاي عمده زنبورعسل گرده افشاني آن مي باشد و تحقيقات وسيع و جامعي چه درسطح كشور و چه دردنيا گوياي آن بوده كه اين موضوع باعث افزايش توليد محصولات گياهي ، افزايش دوام محصولات باغي ، تسريع در لقاح نباتات و جلوگيري از پوكي دانه ها درنباتات روغني و درنهايت يك توسعه پايدار را درمنابع طبيعي به عمل مي آورد

زنبورعسل چیست

قبل ازهرکاری زنبورداربایدبداند که زنبورعسل چیست وچگونه زیست میکند. زنبورعسل به صورت جمعیتی باهم زیست میکندکه به زیستگاهشان کلونی میگوند .درکوه ها ، میان سخره ها،درختان و… زندگی میکنند. اما انسانها آنهارا برای استفاده ی شخصی خودپرورش می دهندکه محل پرورش آن راکندومیگویند. کندوها به دودسته ی اول:بومی(سبدی،کوزه ای،کدوای و…) دوم:مدرن(دانگستروت،دادنست،نرمال) تقسیم میشود. دسته ی اول که بومی هست درگذشته ازآن استفاده میشد امااکنون ازکندوهای مدرن وازنوع دانگستروت استفاده میشود که این کندوها به صورت چوب وپلاستیک دربازارموجوداست که مزایاومعایب های جداگانه ای دارند. درکندوهای چوبی معمولأکادروقاب وسرکندو طبقه های کندو به سختی عوض میشوند وزودترخراب می شوند. اماکندوهای پلاستیکی کاملأ استاندارد دانگستروت رادارند ووکامل وراحت قاب وکادروسروطبق کندو قابل تعویض است ولی دومشکل درآنهانیزتاکنون یافت شده است،یکی اینکه درتابستان بانورمستقیم خورشیدهوای داخل شدیدأ گرم شده ودیگراینکه درزمستان باعث ایجادرطوبت شده ودرنهایت نابودی کلونی رادرپی دارد

زنبور عسل های در کلونی

هرکلونی ازیک ملکه ، چندهزار زنبورعسل کارگرنر ، هزاران زنبورعسل کارگرماده تشکیل شده است. که هرکدام کاروشغل مختص به خودرادارند. زنبوران عسل تشکیل کلونی میدهند

ملکه(رهبرکلونی)

ملکه رهبرهرکلونی درکندو به حساب می آید. ملکه یکی اززنبوران عسل درکلونی است که تعداد آن فقط یک عدد می باشد واندازه ی آن نسبت به بقیه بزرگتراست وتفاوت اندازه وجسه ی آن کاملأ قابل مقایسه بابقیه است. طول عمرش به پنج سال میرسد . ملکه زنبورعسل باترشح ماده ای ازغده زیرآرواره بوی ازخودمتساعدمیکندکه ویژگی های جالبی دارد. یکی ازآن ویژگی ها جلوگیری ازنرزایی است. یکی دیگر از زنبوران عسل ازنظرجنسیتی زنبورعسل کارگرماده است. ماده ها کارشان تولید مثل است ولی ملکه باایجادبوی خاص باعث میشود که زنبوران عسل کارگرماده به هیچ وجه تولیدمثل نکنند وفقط ملکه تولیدمثل کند. ویژکی دیگر ترشح غده زیرآرواره ملکه این است که زنبوران بااین بو همدیگرراشناخته وزنبورانی دیگرکه این بوراندارند شناسایی کرده وازورودشان جلوگیری شود. تخم قبل ازتولد ملکه به صورت پستانک وعمود برکادرموجوددرکندو میباشد.واین تخم فقط توسط ژله شاهانه تغذیه میشود .

زنبورعسل کارگرنر

زنبورعسل کارگرنر نوعی دیگراززنبوران عسل دریک کلونی بحساب می آید.عمرآنان به سه ماه میرسد وکارشان فقط جفت گیری باملکه است وهیچ کاردیگری انجام نداده ودرحالت کلی وجودشان فقط خوردن عسل است وحتی هیچ محصولی ازجمله بره موم:شهد:عسلک وگرده رابه کندو نمی آورند.وبعضأ تعدادی اززنبورداران بعدازدوران بچه دهی وکنترل کلونی درخرداد زنبوران نرکارگرراازبین میبرند،هرچندکه کاری اشتباه است

زنبوران کارگر ماده

زنبوران کارگر ماده بیشترین تعداد زنبوران عسل درهرکلونی رابه خوداختصاص داده وکارهای بیرون وخارج کندورابه خوداختصاص می دهند. عمرآنان فقط ۴۶ روزاست. تخم آنان باژله ی شاهانه وگرده ی گل تغذیه میشود. آنان ازبدوتولدچگونگی زیستشان تقسیم میشود که ۲۱ روزداخل کند و ۲۵ روزخارج کندواست. زنبورعسل کارگرماده ازبدوتولدش درداخل کندو به صورت زیرفعالیت میکند. ۲روزاول زندگیش رابه نظافت درداخل کندو میپردازد. روزسوم تا سیزدهم باتولید ژله شاهانه که فقط دراین مدت درغده ای که درسرشان موجوداست به تغذیه تخم میپردازند روزچهارده تاهجده به تولیدموم ازحفره های موجوددرزیرشکمش برای ساختن شش ضلعی موجود درکادرمیپردازد. روز نوزدهم تابیست ویکم به تمرین پرواز میپردازد وبه این شکل بیست ویک روز رادرکندو می گزراند. امابیست وپنج روز بقیه ی عمرش که درخارج ازکندو است رابه آوردن آب برای نوزادان یازنبورانی که بیست ویک روزاولشان درکندواست برای تغذیه شان وهمچنین جهت کنترل دمای هوای کندو میپردازند.همچنین برای آوردن گرده،بره موم شهد وعسلک میپردازند

کارزنبورعسل چیست؟

زنبورعسل برروی گل گیاهان میرود وباخرطوم کوچکش گرده ی گل هارابرداشته وبابزاق دهانش خیس میکند وآن رادرسبدکوچکی که برروی دوپای کوچکش وجوددارد،میگزارد تاوبه طرف کندو حمل میکند ، درداخل کند حجره های که توسط ملکه تخم ریزی شده اند راپیدامیکندوگرده راداخل آنهامیریزدوبعضی دیگراززنبوران ژله شاهانه رادرآن میریزند.این کاربرای تغذیه ی شفیره های کوچک داخل حجره انجام میپزیرد.زنبورعسل ناخواسته بارفتن برروی گل درختان وگیاهان باعث گرده افشانی درگل هامیشودبه طوری که ۹۳% گرده افشانی دردرختان راانجام میدهدبه طوری که باغی بدون زنبورعسل پنج تن میوه دهد باگذاشتن چندین کندوزنبورعسل درباغ محصول به بیش ازپنجاه تن میرسد.که به همین علت محصول اصلی زنبورعسل راگرده افشانی میگویند.همچنین زنبوران عسل شهدموجوددرگل وگیاهان راباخرطومشان میکشندبیرون وآنرابه داخل حجره ها حمل میکنند. جداازاینها عسلک،بره موم وآب رانیزبه داخل کندو میبرندکه درنوبه ی خودبه آنها اشاره خواهدشد

 

تاریخچه زنبور عسل

تاریخ وکاوش باستان شناسان وکهن شناسان بیانگرآن است که وجود زنبوران عسل بیش ازصدهاهزارقبل ازآدمی بوده است.زنبوران عسل مانندجامعه ی ما آدمیان دارای نظم ومقررات است امابرخلاف آنهامتخلفانشان بسیارناچیزاست وآدمی نظمش را ازآنان برگرفته اند.وجود رهبری مقتدر وقوی درمیاد زنبوران عسل باعث ایجاد نظم وترتیبی خاص میان آنان شده است. رهبریت درهرجامعه نقش اول حفظ نظم وآرامش است.

 

 

خرید محصول/ملکه

از اول تابستان سال جاری انواع مختلف ملکه زنبور عسل ایرانی باویژگی های همچون کلونی آرام . محصولی زیاد . مقاوم دربرابرسرما و… جهت استفاده درزنبورستان ها باقیمتی کاملا متفاوت به بازار عرضه می شود.

قابل ذکراست همیشه سه شرایط اصلی 1.آب وهوا 2.نژاد زنبورعسل(ملکه) 3.فنون زنبورداری درتولید بهترین وبیشترین محصول درکلونی دخیل است .  باداشتن بهترین ملکه وبهترین فنون زنبورداری بدترین نوع آب و هوا برای شما سهل وآسان خواهدبود .

 

 

روش كار :

درهر شهرستان منطقه مستعد را شناسايي كه مناسب پرورش زنبورعسل بوده و بعد از تحقيق و انتخاب سپس در ارائه آموزشهاي تئوري و عملي 15 روزه ازسوي كارشناسان مجرب . به هركدام ازافرادي كه دوره آموزش را با موفقعيت به پايان رسانيده اند 5 كندو مدرن زنبورعسل با جمعيت به همراه وسايل و ضمايم كار زنبور داري ارائه گردد . پس از تجارب لازم و حمايتهاي فني بعدي چنانچه افراد انتخابي طي يك فصل به خوبي از كلني هاي واگذار شده محافظت نمودند ازطريق ارائه تسهيلات بانكي افراد اين حرفه را عملا” به عنوان يك شغل شروع خواهند نمود .

 

 

 

 

درباره ی admin

همچنین ببینید

پرورش مرغ عشق

  چکار کنیم مرغ عشقم تخم کنه ؟ شاید مهمترین خواسته شما از پرندتون این …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *